Опровержение на „Съобщение от Ръководството на БАН по повод протестните действия на НИМХ"

Без да влизаме в квалификации и определения отговаряме с факти:

  1. Членският внос в международни организации в размер на 3 189 556 лв. никога не е предоставян на НИМХ. Той е свързан с поети от Държавата задължения по международни конвенции и средствата за него се предоставят целево в бюджета на БАН-Администрация. Тези средства се превеждат изцяло на тези организации. За НИМХ остават само разходи, свързани със задължението да изпълнява тези ангажименти, като предоставяне на информация на световните центрове за времето и разпространяване на получаваните от тях числени прогнози, както и спътниковата информация от EUMETSAT на всички организации в страната, които я използват в дейността си;
  2. Програмно-целевият трансфер от МОСВ е свързан с възложените от Закона за водите конкретни задължения на НИМХ. Изразходването на тези 1 850 000 лв. се отчита пред МОСВ и тези средства не са включени към бюджетната субсидия на БАН. По тази и горната причини и представените проценти, получени от НИМХ от бюджетната субсидия на БАН не са верни! Вече имахме възможност, чрез медиите, да кажем, че само благодарение на този механизъм на финансиране и с подкрепата от министър Н. Димов хидроложката и хидрогеоложката мрежа на Р. България оцеляват. По тази причина е и желанието ни такъв подход да има и за метеорологичната, агрометеорологичната мрежа на НИМХ, които сега трябва да се финансират от БАН;
  3. По отношение на разпределението на средствата, те са в Протокол № 26 от 15.01.2018 г. на ОС на БАН(link is external), има го в сайта на БАН и всеки може да го види;
  4. Коментар, че НИМХ е само един от „42 научни и няколко специализирани звена“. е необходим. В НИМХ реално работят 1 280 души, а във всички останали научни и специализирани звена на БАН реално работят 4 980 души. Като учени трябва да знаете, че се сравняват сравними неща;
  5. Очевидно в писмо № 72-00-44 от 20.04.2018 г., подписано от Председателя на БАН е допусната грешка в Приложение 1, в което общата утвърдена по елементи субсидия на НИМХ е 8 791 143 лв. от 90 043 968 лв. Настоятелно молим, това число да бъде коригирано на 13 855 700 лв., както се твърди в публично обявеното пред българската общественост „Съобщение от Ръководството на БАН по повод протестните действия на НИМХ“ от 27.04.2018 г.

Приятни почивни дни от работещите в НИМХ!