НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - филиал Варна

logo
Права за използване (Copyright)

С достъпа си до този сайт Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Данните, публикувани на varna.meteo.bg, са собственост на НИМХ. Настоящият web сайт е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Незаконосъобразното използване ще бъде и предмет на иск за обезщетение по реда на чл.94 и сл. от ЗАПСП. Всички права са запазени.

Ползване на информацията

  • Информацията, публикувана на varna.meteo.bg, е свободна за лично ползване.
  • За ползване на информацията от varna.meteo.bg от всякакви по вид медии е необходимо сключване на договор с НИМХ - филиал Варна.
  • При използване на съдържанието на web страницата от други личности и/или организации, те трябва изрично да се позоват на източника. За други интернет страници, това става чрез поставяне на видимо място на банер или линк към varna.meteo.bg, като адресът на сайта трябва да се вижда на банера или в непосредствена близост до него!
  • Предоставяне на информацията от сайта на трети лица извън собствените рубрики за времето се счита за редистрибуция. Информацията може да се редистрибутира само, ако тя е закупена на цени за редистрибуция, като това право е упоменато в договора с НИМХ - регионален център Варна.

 
Освобождаване от отговорност

Изключване на гаранциите и ограничаване на отговорността

  • Информацията, публикувана в тези web-страници, се предоставя въз основа на презумпцията "такава, каквато е" ("as is"), без каквито и да било гаранции, изрични или по подразбиране.
  • В съдържанието би могло да има технически неточности или правописни грешки, за отстраняването на които периодично се извършват поправки. НИМХ може да прави подобрения и/или промени в дизайна на web-страниците по всяка време без предупреждение.
  • На varna.meteo.bg се поддържа актуална информацията, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. В никакъв случай собственикът на varna.meteo.bg не отговаря за преки, косвени, специални, случайни или последващи вреди, възникнали от използването на или невъзможността да се ползва съдържанието на web-страниците, дори ако е бил уведомен за възможността от тяхното възникване.
  • Ползването на данните и информацията, съдържащи се в сайта, е по инициатива, воля, и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титулярите на авторското право. Потребителят сам е отговорен за възприемането и интерпретирането на информацията, съдържаща се в сайта.

Връзки с други сайтове

НИМХ филиал Варна не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които той има хипервръзки.