Наводнение, предизвикано от интензивни валежи в гр. Добрич на 19.06.2014 г.

Материал за интензивните валежи от сектор Метеорология на филиал Варна

Във връзка с наводненията на 25.06.2014 г. от служителите на ХМО Добрич, ф-л Варна при НИМХ - БАН е направен оглед при характерни пунктове по които е постъпила водата към гр. Добрич.

Физико-географска характеристика.

Добричка река е река в Североизточна България, област Добрич – община Добричка и община Крушари, десен приток на Суха река от басейна на Дунав. Дължината й е 70 км.

Добричка река води началото си от извор, разположен южно от с. Драганово, общ. Добричка. До гр. Добрич тече на север, а в чертите на града прави голяма дъга, изпъкнала на изток. След гр. Добрич, посоката й става североизточна а коритото представлява суходолие, което се ”влива” като десен приток в Суха река.
Основните течения които се вливат в река Добричка са: Дере Сердика, което събира водите в района на селата Попгригорово, Свещарово, Котленци, Минково - влива се в град Добрич при ул. „Поп Богомил”. Негов по голям ляв приток е дере от Стефаново, Бранище, Плачи дол. По-голям десен приток е дерето от с. Победа. Дере Йовковци идва от юг и е разположено северозападно на с. Бранище, влива се в дере Сердика близо до пожарната на гр. Добрич.
- Реката е с  дъждовно-снежно подхранване с малък дебит и непостоянен отток.
- Най-високи води се явяват през летните месеци (юни, юли и август), вследствие на интензивни дъждове с рядка повторяемост.
- По течението на реката и някои от притоците са изградени няколко микроязовира.

- Коритото на реката и притоците са с недобре оформени ниски брегове, които създават условия за разливане на високите води.
Във водосбора на р. Добричка няма изградена наблюдателна мрежа за повърхностни води на НИМХ – БАН!!

Схеми (карти) на градската река и инфраструктура:
Почасова информация за интензитета на валежа по контактна информация от синоптична станция гр. Добрич

- Данните за явленията са отчетени по синоптичен дневник.
- Сумата на валежа е измерена с валежомер „система Вилд”
- Използвани са данни за валежа от самопишещ уред (плювиограф)

На 19.06.2014 г. в синоптична станция Добрич:

От 17:10 до 17:20 и от  19:10 до 19:20 часа вали слаб краткотраен дъжд.
От 19:20 до 21:30 часа вали умерен краткотраен дъжд.
Сумата на валежа в 20:00 часа за изтекъл 3 часов период: 7,8 mm (л/м²).

От 21:30 - 22:00 и от  22:00 - 24:00h вали умерен до силен краткотраен дъжд.

Сумата на валежа в 23:00 часа за изтекъл 3 часов период: 43,0 mm (л/м²).

Съгласно данни от самопишещия уред (плювиограф) за периода от
19:30h-19.2014 до 00:30h- 20.06.2014 са отчетени следните интензитети  на валеж I,

Време интервал
min

Физическа мярка за интензитет  mm/min

5

0.960

10

0.880

15

0.813

20

0.700

25

0.720

30

0.687

40

0.715

50

0.646

60

0.597

90

0.484

120

0.407

150

0.355

180

0.318

210

0.289

240

0.264

270

0.243

300

0.233

На 20.06.2014 г. в синоптична станция Добрич:

От 00:00 до 02:10 часа вали умерен краткотраен дъжд.
Сумата на валежа в 02:00 часа за изтекъл 3 часов период: 25,2 mm (л/м²).

Съгласно данни от самопишещия уред (плювиограф) за периода от
02:20 - 02:40 - 20.06.2014са отчетени следните количества:

Времеинтервал,
min

Физическа мярка за интензитет,
mm/min

5

0.220

10

0.200

15

0.193

20

0.180

От 02:10 до 04:00h часа вали умерен краткотраен дъжд придружен със слаба гръмотевична буря.
От 04:00 до 05:30h часа вали умерен краткотраен дъжд придружен със слаба димка.
Сумата на валежа в 05:00 часа за изтекъл 3 часов период: 23,0 mm (л/м²).

Съгласно данни от самопишещия уред (плювиограф)  за периода от 04:05 - 05:05h 20.06.2014г са отчетени следните количества са отчетени следните количества:

Времеинтервал, min

Физическа мярка за интензитет, mm/min

5

0.320

10

0.300

15

0.280

20

0.265

25

0.252

30

0.243

40

0.222

50

0.200

60

0.182

От 05:30 до 06:00 часа вали слаб дъжд придружен със слаба димка.
От 06:00 до 06:40 часа вали слаб дъжд.

Сумата на валежа в 08:00 часа за изтекъл 3 часов период: 7,0 mm (л/м²).
Сума на валежа за изтекъл 24 часов период, измерен в 08:00 часа: 106,4 mm (л/м²)

 

 Аспарухово 062014Подробен анализ - Добрич