Лаборатории

РМЛ - департамент "Метеорология" НИМХ БАН

Измервания

Гама лъчите представляват поток от високоенергетични фотони. Поради голямата енергия , проникващата им способност е много голяма и те могат да изминат стотици метри във въздуха. Йонизирашото им въздействие е силно изразено, което ги прави опасни за живите организми.

Преминаването на алфа-, бета- и гама- лъчите през биологичните тъкани предизвиква значителна йонизация. Това може да доведе до необратими разрушения на клетките, до увреждане на тъкани и да причини смущения и изменения в редица жизненоважни човешки органи. Опастността е и в това, че въздействието на радиоактивните лъчения не се улавя непосредствено от човешките сетива и в първите моменти човек дори не разбира, че е подложен на радиоактивно облъчване, а то може да е силно и да доведе до лъчева болест и до смърт.

Поради тези причини провеждането на радиационен мониторинг е необходимо и жизненоважно.

measurements-beta-2011

     В РМЛ към НИМХ – Филиал Варна се извършват измервания на обща бета активност на водни и въздушни проби и се следи естесвения радиационен гама – фон.

За 2012 година данните от измерванията му показват средна годишна стойност за Варна от 0,09 µSv/h . Тя е в границите на естествените вариации на този показател , характерни за района. За територията на Република България естествения радиационен гама – фон е в границите от 0,06 до 0,40 µSv/h .

Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната среда, специфична за всеки пункт, област, регион. Естествените радионуклиди: уран, радий, торий и продуктите от техния разпад, както и радиоактивните изотопи на калия, рубидия и др., имат широко разпространение в земната кора. Поради своите специфични физико- химични свойства те имат конкретно присъствие в състава на отделните компоненти на околната среда: литосферата (скали, почви), хидросферата (подземни, речни, езерни и морски води), въздуха, флората и фауната.

Дозовото натоварване на населението от природни източници на радиоактивност във всеки отделен пункт от земната повърхност се дължи основно на концентрацията на радон във въздуха , космическото лъчение , съдържанието на калий-40 в елементите на околната среда и на други естествени източници на радиация. В резултат от дейността на човека става допълнително обогатяване на елементите на околната среда с естествени и техногенни радионуклиди и тяхното пространствено преразпределение. Тези антропогенни източници на радиоактивност обуславят техногенната компонента на радиационния фон. 
 

rain-radioactivity

В лабораторията се измерва и обща бета активност на различни проби / атмосферен аерозол , валежи , морска вода , питейна вода , седмични и месечни водни проби от гр.Варна и други станции на НИМХ от Североизточна България /.