Лаборатории

департамент "Метеорология" НИМХ БАН

Радиометричната лаборатория на НИМХ – БАН във филиал Варна.

В нея се извършват следните дейности:

  • Измерване на обща бета активност на проби от атмосферен въздух, сух фолаут , седмичен и месечен фолаут , валежи, питейна , речна и морска вода

  • Определяне на общ прах

  • Контрол и замерване на радиациионния гама – фон в района на НИМХ – филиал Варна и Бургас

  • Eжемесечно изготвяне на бюлетин за дългоживущата обща бета – радиоактивност  на атмосферен аерозол , валеж на територията на град Варна

    Лабораторията поддържа постоянна връзка с Областно управление пожарна безопастност и защита на населението / ОУПБЗН /